NAZIV OPERACIJE: Gradimo mostove za socialno vključenost ranljivih skupin
AKRONIM OPERACIJE: MOSTOVI
TRAJANJE OPERACIJE: junij 2022 - junij 2023
SKUPNA VREDNOST OPERACIJE: 223.522,44 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 160.711,24 EUR

 


Opis operacije
Območje LAS Goričko se sooča z negativnimi demografskimi trendi, ki se kažejo v upadanju števila in staranju prebivalstva. Opisane trende spremlja tudi visoka brezposelnost in pomanjkanje delovnih mest za mlade. Na območju živijo tudi Romi, pripadniki Madžarske narodne skupnosti in ostale ciljne skupine projekta, ki se srečujejo s socialno izključenostjo.
Potreba po socialnih inovacijah na področju ponudbe socialnih storitev je torej evidentna in tekom operacije bomo razvili nove storitve, s katerimi bomo zadovoljili specifične potrebe ciljnih skupin, hkrati pa jim zagotovili zaposlitvene možnosti v lokalni ekonomiji. S krepitvijo medgeneracijskega sodelovanja bomo vzpostavili trajno delujoč sistem medsebojne podpore različnih ranljivih skupin prebivalstva pri zagotavljanju višje kakovosti življenja na območju LAS Goričko.
Na podlagi ugotovljenih potreb bomo razvili nove storitve (socialne, športne, kulturne, turistične) ter jih izvajali s krepitvijo sodelovanja med projektnimi partnerji in deležniki (javne ustanove, občine, NVO, podjetja…). Z zagotavljanjem infrastrukturnih pogojev, nabavo potrebne opreme, video materialov, pridobljenimi novimi znanji, utrjenimi in razširjenimi partnerstvi ter okrepljenim medgeneracijskim sodelovanjem bomo zagotovili trajnost projektnih rezultatov in zaposlovanje oseb iz ranljivih skupin. Vzporedno bomo izvajali izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti s področja varovanja okolja, energetike, socialnega podjetništva in ekološkega kmetijstva ter poskrbeli za obveščanje in ozaveščanje širše javnosti ter prenose dobrih praks med različnimi območji LAS.

Cilji operacije
- Ugotoviti ključne potrebe ranljivih skupin na območju LAS Goričko
- Povezati zainteresirane deležnike in izkoristiti potenciale medgeneracijskega sodelovanja
- Razviti nove storitve (socialne, športne, kulturne, turistične)
- Zagotoviti infrastrukturne pogoje in potrebno opremo za trajnostno izvajanje novih storitev

Povezave
Evropska unija - Evropski strukturni in investicijski skladi:
www.eu-skladi.si

LAS Goričko 2020:
www.las-goricko.si